کودک

1مطلب موجود می باشد.
گریه کودک | کودک چرا گریه میکند؟
کودک

چرا کودک من گریه می کند ؟


متخصصان کودک می گویند هر نوع گریه ای، دلیلی دارد و با نشانه های خاصی همراه است. شاید دانستن این نشانه ها به شما در آرام کردن…