بعد از کرونا چه اتفاقاتی ممکن‌ است بیفتد؟

زندگی پس از کرونا

آیا بعد از کرونا نسل انسان، تحت تاثیر این اتفاق تغییر خواهد کرد؟ اگر شرایط فعلى به مدت یکسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبیعت چگونه خواهد بود؟ 
ماتیاس هورکس و همکارانش در مرکز پژوهش‌هاى وابسته به موسسه رابرت کخ در آلمان، به این سوالات بصورت بى وقفه فکر میکنند و تحقیقات گسترده اى را براى پاسخ به این پرسش ها آغاز کردند. 
بى شک جهان امروز تحت اثر این فراگیرى ویروس، در حال تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و کشنده ى این اپیدمى، نیمه‌ى دیگر این اتفاق اما شنیدنى ست.

کرونا در مترو

هورکس و همکارانش به سه سر فصل اساسى اشاره میکنند. اگر کرونا تا یکسال مهمان این سیاره باشد شاهد تغییراتى شگرفت خواهیم بود. رخدادهایى که شاید رفتار تازه ى انسان آینده باشد.

١- کرونا فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعى را تغییر میدهد. جمع هاى دوستانه کوچکتر میشود. حضور و فیزیک افراد جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. دلتنگى ها بیشتر میشود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها و دنیاى اینترنت، جاى خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد کرد. انسان، موجودى ست که در طول فرهیختگى اجتماعى اش، نیاز به مراودات و ارتباطات حضورى و دیده شدن ها دارد. دنیاى بعد از کرونا، شاید میزها و صندلى هاى خالى بسیارى باشد که از حضور ها خالى ست. 
٢- ویروس تاج، به ما یادآور میشود که سمت روشن تکنولوژى چقدر حیاتى ست. شاید انسانِ پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژى باشد. سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد کرد. ویدئو کنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبکه اینترنت، سرفصل تازه اى از آینده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى جنگل هاى بسیارى جهت چاپ کتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره محافظت کند. 
٣- کرونا، به طرز شگفت انگیزى میانگین مطالعه افراد سیاره را در یکسال افزایش خواهد داد. بعد از کرونا انسان‌هاى زیادى براى زنده ماندن مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند شد. قرنطینه هاى درمانى ویروس تاج، کتاب هاى دیجیتال و خاک خورده ى کتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد.